Velkommen til PPT for Modum, Sigdal og Krødsherad

Vi er en interkommunal pedagogisk- psykologisk tjeneste for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. PPT arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 
Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen. PPT er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PPT har taushetsplikt. Tjenester fra PP-kontoret er  kostnadsfri.

For information about The Educational and Psychological Counselling Service in english and 11 other languages press here (scroll too bottom of that page).


Vårt formål er å oppfylle deltakernes plikter etter Opplæringsloven til å yte oppfølgingstjenester og pedagogisk- psykologiske tjenester til regionens barn og unge. Vi ønsker å være gode samarbeidspartnere for barn og unge med særskilte behov.

PPT jobber med veiledning, konsultasjon og rådgivning, samt utredning av barn og unge som av ulike årsaker har utfordringer med utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Et ordinært opplæringstilbud er det kommunen/fylkeskommunen tilbyr alle elevene i skolen. Barn og unge har av ulike årsaker, særskilte behov i forhold til opplæring. For å få tilført f.eks spesialundervisning, må PPT vurdere disse behovene individuelt og utarbeide en sakkyndig vurdering om behovet for særskilt opplæring.

PPT er en naturlig samarbeidspartner for foreldre/foresatte og skoler når det gjelder utredning av vansker relatert til f.eks atferd, læring, sosial tilpasning og andre utfordringer som av ulik årsak forstyrrer opplæringen. Dette kan være vansker som spesifikke språkvansker, utviklingsvansker, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ADHD, Tourette syndrom, Autisme, Asberger syndrom, sammensatte lærevansker, synssvikt, hørselssvikt, atferdsvansker, sosiale tilpasningsvansker, mobbing, medisinske problemstillinger med behov for tiltak i skolen m.m.

PPT jobber for at barnet skal få best mulig oppfølging gjennom sin hverdag i barnehage eller skole. Derfor satser PPT ekstra på tidlig innsats og forebygging gjennom å tilby faste treffpunkt via kontaktmøter på instansene. Dette er møter der kunnskap hos partene er ressursen, og skole- og barnehagepersonell kan få snakke om erfaringer og observasjoner knyttet til ulike utfordringer. PPT lytter og gir råd. Sakene drøftes anonymt eller ved navn dersom foreldrene har gitt samtykke til dette. Dersom du har bekymringer rundt ditt barns/elevens utvikling, kan du også ta direkte kontakt med PPT. Elever over 15 år er velkommen til å ta direkte kontakt.