Saksgang

Sakkyndig vurdering: PPT er en sakkyndig instans og skal uttale seg ved søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, om spesialundervisning i skole, om fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag, fremskutt eller utsatt skolestart, og inntak på særskilt grunnlag til videregående skole.

Inntakssamtale: PP-tjenesten inviterer som regel til en inntakssamtale når en sak er henvist til oss.  Vi går gjennom henvisningsskjema og innhenter relevante opplysninger.

Utredning: Ved hjelp av samtaler, observasjon og ulike typer testing, forsøker PPT å fremstille et mest mulig helhetlig bilde av barnets fungering og behov. Observasjoner foregår i barnehage/skole mens samtaler og testing som oftest skjer i PPT`s lokaler på Rådhuset.

Tilbakemeldingsmøte:  PP-tjenesten inviterer som regel til et tilbakemeldingsmøte der resultater etter utredning, anbefalinger og råd fra PPT, samt veien videre diskuteres.

Oppfølging: Vår oppfølging kan skje i form av kurs, råd og veiledning til foresatte, skole- og barnehageansatte. PPT tilbyr ikke behandling.