Velkommen til PPT for Modum, Sigdal og Krødsherad

Vi er en interkommunal pedagogisk- psykologisk tjeneste for kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. PPT arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 
Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen. PPT er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PPT har taushetsplikt. Tjenester fra PP-kontoret er  kostnadsfri.

For information about The Educational and Psychological Counselling Service in english and 11 other languages press here (scroll too bottom of that page).

Saksgang

Sakkyndig vurdering: PPT er en sakkyndig instans og skal uttale seg ved søknad om spesialpedagogisk hjelp i barnehage, om spesialundervisning i skole, om fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag, fremskutt eller utsatt skolestart, og inntak på særskilt grunnlag til videregående skole.

Inntakssamtale: PP-tjenesten inviterer som regel til en inntakssamtale når en sak er henvist til oss.  Vi går gjennom henvisningsskjema og innhenter relevante opplysninger.

Utredning: Ved hjelp av samtaler, observasjon og ulike typer testing, forsøker PPT å fremstille et mest mulig helhetlig bilde av barnets fungering og behov. Observasjoner foregår i barnehage/skole mens samtaler og testing som oftest skjer i PPT`s lokaler på Rådhuset.

Tilbakemeldingsmøte:  PP-tjenesten inviterer som regel til et tilbakemeldingsmøte der resultater etter utredning, anbefalinger og råd fra PPT, samt veien videre diskuteres.

Oppfølging: Vår oppfølging kan skje i form av kurs, råd og veiledning til foresatte, skole- og barnehageansatte. PPT tilbyr ikke behandling.